BOARD MEMBERS

craig-sherman

Craig Sherman
Partner,
WSGR

gowri-shankar

Gowri Shankar
CEO,
iBugle

pradeep-rathinam

Pradeep Rathinam
CEO,
AnswerIQ

raj-angolkar

Dr. Raj Angolkar
Orthodontist
 

satbir-khanuja

Satbir Khanuja
President & CEO,
Datasphere Technologies Inc.

samir-bodas

Samir Bodas
CEO & Co Founder,
Icertis

sharmilli-ghosh

Sharmilli Ghosh
VP,
Paxata

shirish-nadkarni

Shirish Nadkarni
Advisor,
Sereal Entrepreneur

sunil-shah

Sunil Shah
Entrepreneur,
 

vijay-vashee

Vijay Vashee
Founder,
TiE Seattle